شرح برنامه جلسه اول مقدمات طراحی معماری 1 : مورخ 1393/11/15

شرح برنامه جلسه اول مقدمات طراحی معماری 1 ( مورخ 93/11/15)

موضوع : چیدمان آتلیه ی معماری

 

اهداف طرح :

  • سطح اول : آشنایی دانشجویان با نحوه درک صحیح از وضعیت موجود یک فضای معماری و نیز تجهیزات و مبلمان موجود در این فضا و نحوه ی چیدمان بهینه ی  این مبلمان،  متناسب با نیازهای انسان و سایر عوامل تاثیر گذار بر طراحی. ( مرحله شناخت- چیستی)


  • سطح دوم : طرح سوال در ذهن دانشجویان درخصوص ماهیت هر فضای معماری به لحاظ کاربری از طریق تحلیل، ارزیابی و نقد وضعیت موجود . ( مرحله تحلیل- چرایی)


  • سطح سوم : تمرین ِبهینه کردن وضعیت موجود برپایه ی اهداف دست یافته  در سطح دوم  در قالب ارائه ی راه حل های پیشنهادی و درنهایت انتخاب بهترین راه حل پیشنهادی. ( مرحله طراحی-چگونگی)


شرح فعالیت های برنامه :

  • شناخت وضعیت موجود آتلیه ی معماری از طریق برداشت (رولوه) ابعاد سه گانه ی این فضا ( طول، عرض، ارتفاع) و همچنین تمامی تجهیزات موجود در آتلیه مانند میز های ترسیم، صندلی ها، تخته وایت برد، چراغ ها، در ورودی ، پنجره های آتلیه و...به همراه مستند نگاری تصویری(مرحله شناخت- چیستی؟!)

  • اندازه گیری تناسبات انسانی در حالت عادی و درحین انجام فعالیت های گوناگون در یک آتلیه ی معماری از طریق برداشت متریک و مستندنگاری تصویری( مرحله شناخت-چیستی؟!) 
  •  
  • انجام مراحل گوناگون تحلیل و ارزیابی ( چرایی وضعیت موجود و نحوه ی قرارگیری اجزای موجود) ، نقد ( بیان نکات مثبت و منفی در مورد وضع موجود. ( مرحله تحلیل- چرایی ؟! )

  • تغییر چیدمان آتلیه به صورت عملی در قالب حداقل سه چیدمان مختلف به صورت دسته جمعی به همراه مستند نگاری تصویری.( مرحله  چگونگی : تجربه درک فضایی ؟ ! ....)

  • پیشنهاد های بهینه سازی وضعیت موجود از طریق ارائه ی آلتر ناتیوهایی که می تواند به بهبودی وضع موجود آتلیه کمک کند  و در انتها، نهایی کردن بهترین گزینه پیشنهادی. ( مرحله طراحی- چگونگی ؟ ! ....)

مدارک تحویل :

1-پلان  مبلمان و اندازه گزاری وضعیت موجود آتلیه به صورت مجزا. ( مقیاس 1/50)  ( مرحله شناخت- چیستی؟ ! )

2- مقطع- نمای طولی و عرضی از وضعیت موجود ( مقیاس 1/50)   ( مرحله شناخت- چیستی؟ ! )

3-دیاگرام های اندازه گیری مبلمان و تناسبات انسانی ( مرحله شناخت- چیستی؟ ! )

4-دیاگرام های نقد وضعیت موجود ( مرحله تحلیل- چرایی ؟ ! )

5-دیاگرام های  ارائه ی آلترناتیوهای پیشنهادی ( مرحله طراحی- چگونگی ؟ ! ....)

6-پلان مبلمان و اندازه گزاری طرح نهایی( مقیاس 1/50)  ( مرحله طراحی- چگونگی ؟ ! ....)

7-مقطع- نمای طولی و عرضی از طرح نهایی ( اندازه گزاری و مبلمان به صورت مجزا) ( مقیاس 1/50) ( مرحله طراحی- چگونگی ؟! )

 

فرمت مدارک تحویلی : 

شیت های 70 * 50 ( شیت های ترسیم فنی + شیت های دیاگرام و مستندنگاری تصویری) + آلبوم مدارک فرآیند طراحی

 

زمان تحویل:

تحویل موقت : انتهای جلسه اول ( مدارک ا تا 5 )

تحویل نهایی : یک شنبه مورخ 1393/11/26 ( کلیه مدارک)

 

موفق باشید

سه دهی- پوربافرانی


/ 0 نظر / 99 بازدید